Legal

Disclaimer
Dit e-mailbericht (inclusief de bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct per e-mail te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in dit e-mailbericht en/of de bijlage(n) ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Wij staan niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Evenmin kunnen wij ervoor instaan dat dit e-mailbericht en/of de bijlage(n) vanaf het moment van verzending niet op enig moment door de tussenkomst van derden is onderschept, is gewijzigd of aangevuld dan wel daarvoor vatbaar is geweest. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit als gevolg van een mogelijke onjuiste en/of onvolledige overdracht van de informatie in dit e-mailbericht dan wel van mogelijke vertraging in de ontvangst van dit e-mailbericht of schade ten gevolge van dit e-mailbericht. Uit de e-mail vloeien geen contractuele verplichtingen voort.

Algemene Voorwaarden
Op al onze offertes, op al onze opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden (download hier), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Octatube wijst algemene of specifieke inkoopsvoorwaarden van derden uitdrukkelijk van de hand.

Handelsregister & Belastingadministratie
Octatube Holding B.V.
KvK: 27218425
BTW: NL004427038B01

Octatube Space Structures B.V.
KvK: 27222187
BTW: NL006899079B01

Octatube Engineering B.V.
KvK: 27222430
BTW: NL006898920B01

Octatube Nederland B.V.
KvK: 27295696
BTW: NL817453702B01

Octatube Services B.V.
KvK: 53151232
BTW: NL850769644B01

Octatube Qatar B.V.
KvK: 56129718
BTW: NL851984496B01

Octatube Europe B.V.
KvK: 61662739
BTW: NL854435396B01

Octatube Deutschland B.V.
KvK: 61662763
BTW: NL854435414B01